Όροι Perfectoys

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σκιάθου, αρ. 147, με Α.Φ.Μ. 800591621, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Αθηνών σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.  Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «PERFECT TOYS» που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, οδός Γ’ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ , αρ.90, με ΑΦΜ 998642644 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ  (εφεξής οι «Διοργανώτριες Εταιρείες») διοργανώνουν προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια») προωθητική μέσω Διαδικτύου με τίτλο «Perfectoys». Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:

1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των Διοργανωτριών Εταιρειών και των συνδεδεμένων με αυτών επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.

1.2. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

1.3. Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά εισιτηρίων παραστάσεων της πρώτης Διοργανώτριας.

2. Διάρκεια

2.1. Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας ισχύει από το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 και ώρα 12.00 έως την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.00.

2.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές (καταχώρηση στοιχείων στη σχετική φόρμα στο https://a-th.gr/perfectoys) που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

2.3. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, να περιορίσουν ή παρατείνουν τη διάρκεια διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην σελίδα της προωθητικής ενέργειας.

2.4. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος.

2.5. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης της προωθητικής ενέργειας, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργειας ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τις Διοργανώτριες και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.

3. Συμμετοχή στην ενέργεια

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με μια ή περισσότερες συμμετοχές. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα στοιχείων που υπάρχει στη σελίδα https://a-th.gr/perfectoys. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στην ενέργεια είναι όσα ορίζονται στο άρθρο 1. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα μίας η περισσοτέρων συμμετοχών. Άκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές οι οποίες δε περιλαμβάνουν έγκυρο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

4. Δώρο

Το προσφερόμενο δώρο είναι:

Επαναφορτιζόμενο αυτοκίνητο Mercedes Benz Unimog πράσινο 12V με χειριστήριο αξίας 499,99€.

Στο δώρο δεν περιλαμβάνεται η εργασία συναρμολόγησης της συσκευής. Το δώρο που θα διατεθεί από τις Διοργανώτριες στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, είναι ορισμένο ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Δώρου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, οι Διοργανώτριες δικαιούνται να προσφέρουν εναλλακτικά δώρα/ίδιας αξίας με το Δώρο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγω ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των Διοργανωτριών ή τρίτων οι Διοργανώτριες δύνανται και δικαιούνται να ΜΗΝ προσφέρουν το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι Διοργανώτριες δε φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται.

5. Ανάδειξη Νικητή

5.1. Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, στα κεντρικά γραφεία της πρώτης Διοργανώτριας, (Σκιάθου 147, Αθήνα ΤΚ 11255) κατόπιν συλλογής των στοιχείων από τις φόρμες σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών (ηλεκτρονική κλήρωση). Οι Διοργανώτριες δικαιούνται να ματαιώσουν την κλήρωση ή να μεταβάλουν την ημερομηνία διεξαγωγής της. Η ανωτέρω ηλεκτρονική κλήρωση, θα αναδείξει έναν (1) νικητή και έναν (1) επιλαχόντα αναπληρωματικό σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον πρώτο νικητή ή δεν αποδεχθεί αυτός το δώρο του. Ο νικητής θα ενημερωθεί για την ανάδειξή του, με αποστολή σχετικού e-mail στον λογαριασμό που έχει καταχωρήσει κατά τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα πρέπει να απαντήσει με τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο) ώστε να γίνει η απαραίτητη συνεννόηση για την παραλαβή του δώρου του.

5.2. Ο νικητής θα κληθεί να επικοινωνήσει εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή της ενημέρωσης προς αυτόν, με τις Διοργανώτριες με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και να δηλώσει και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του. Oι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Σε περίπτωση που ο/οι νικητές, το όνομα των οποίων θα έχουν ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσει/ουν εμπροθέσμως με τις Διοργανώτριες ως ανωτέρω ή/και δεν αποδεχτεί/ουν το/α προσφερόμενο/α σε αυτόν/ους δώρο/α αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσουν οριστικά το/α δώρο/α, και θα κληθεί στη θέση τους να επικοινωνήσει και αποδεχθεί ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Σε περίπτωση που ούτε και αυτός δεν επικοινωνήσει με τις Διοργανώτριες ή δεν αποδεχτεί το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο τότε θα κληθεί στη θέση του ο δεύτερος κατά σειρά επιλαχών. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των Διοργανωτριών μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και διατηρούν το δικαίωμα να διαθέσουν κατά την διακριτική τους ευχέρεια το/α δώρο/α που δεν αναζητήθηκε/αν και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, οπότε και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ους αντίστοιχο/ους νικητή/ες.

5.3. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο – ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων – μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου.

6. Παραλαβή Δώρου

Το δώρο θα αποσταλεί με κούριερ στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο νικητής, μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους των Διοργανωτριών, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία του απαντητικού μηνύματος αποδοχής του δώρου και υπό την προϋπόθεση επίδειξης του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου έγγραφου που αποδεικνύει την ταυτότητά του. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύναται σε περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου του. Η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από τις Διοργανώτριες εταιρείες και θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου.

7. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συγκατάθεσης

Με την καταχώρηση των στοιχειών τους στη σχετική φόρμα στο https://a-th.gr/perfectoys κατά τα όσα ορίζονται ειδικότερα στα σημεία 1 έως 3 ανωτέρω, οι συμμετέχοντες δηλώνουν την κατανόηση των παρόντων όρων στο σύνολό τους και παρέχουν τη ρητή και σαφή τους συγκατάθεση, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), όπως ισχύει, για τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας, δηλαδή για τους σκοπούς 1. της διοργάνωσης και ολοκλήρωσης της κλήρωσης, 2. της ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες και ιδίως τους νικητές του διαγωνισμού σχετικά με την προωθητική ενέργεια, αλλά και 3. για την αποστολή newsletters με ενημερώσεις ή/και προσφορές από τις Διοργανώτριες Εταιρείες ή άλλες συνεργαζόμενες εταιρίες.

Οι Διοργανώτριες θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι οι Διοργανώτριες και επεξεργάζονται μόνο δεδομένα που αφορούν σε στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. e-mail, τηλέφωνο) και προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (π.χ. ονοματεπώνυμο).

Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και φορητότητας, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί με τις Διοργανώτριες στα στοιχεία επικοινωνίας που τίθενται κατωτέρω.

Oποιαδήποτε στιγμή ο συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή του και να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Για την ανάκληση της συγκατάθεσής του, την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων που προβλέπονται από την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην παρούσα συγκατάθεση, ο συμμετέχων μπορεί ν’ απευθυνθεί στην Εταιρία χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ Α.Ε. (advertising@a-th.gr, ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση Σκιάθου 157, Αθήνα, ΤΚ 11255)

Οι Διοργανώτριες δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στις ίδιες.

8. Τροποποίηση Όρων

Οι Διοργανώτριες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσουν με προηγούμενη ανακοίνωσή τους με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσουν τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση τους και εν γένει να τροποποιούν κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της σελίδας www.a-th.gr

9. Αποποίηση Ευθύνης Διοργανώτριας

9.1. Οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τις Διοργανώτριες έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

9.2. Οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

9.3. Οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

10. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

10.1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

10.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της πρώτης Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζεται ο ιστότοπος www.a-th.gr και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτριών οι οποίες δεν υπέχουν καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, οι δε Διοργανώτριες στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσονται παντός δικαιώματός τους εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

11. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

12. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

13. Δημοσιότητα

Επιπλέον, οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί η πρώτη Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο www.a-th.gr